Bestuur en management

De Stichting Primair Onderwijs in Zundert heeft 5 scholen onder haar beheer. Dit zijn:

-              Basisschool Zonnebloem Zundert;

-              De St. Antoniusschool; Klein Zundert

-              De St. Annaschool; Zundert

-              De Wegwijzer; Achtmaal

-              De St. Jozefschool; Wernhout

Binnen onze stichting is de bestuursstructuur als volgt opgebouwd:

-              1 De Raad van Toezicht (RvT);

-              2 Het College van Bestuur (CvB);

-              3 Het Directieberaad;

-              4 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR);

-              5 De medezeggenschapsraden op schoolniveau (MR);

Het CvB is eindverantwoordelijk voor datgene wat er binnen onze stichting plaats vindt. Het CvB draagt zorg voor het voorbereiden en uitvoeren van het Strategisch Beleid van de stichting, houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs binnen de scholen, is formeel werkgever van al het personeel en is de directe gesprekspartner van de GMR, de directeuren en de RvT.

Daarnaast is het CvB eindverantwoordelijk voor de externe communicatie en  de vertegenwoordiging bij diverse externe instanties en netwerken.

Het CvB stelt de begroting en het strategisch Beleid van de stichting vast in samenspraak met de RvT. De leden van de RvT beoordelen en houden toezicht op het financiële beleid en het bereiken van de doelstellingen die zijn geformuleerd in het Strategisch Beleidsplan. Het CvB legt per vergadering van de RvT schriftelijk verantwoording af over de actuele stand van zaken met betrekking tot het bereiken van de vastgestelde doelstellingen.

In het directieberaad hebben alle directeuren en het CvB zitting. Het CvB is voorzitter van de vergaderingen. Hun taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het managementstatuut. Tijdens het directieberaad wordt gestalte gegeven aan het uitwerken van de beleidsvoorstellen; wordt kennis en ervaring uitgewisseld en worden afspraken gemaakt op stichtingsniveau. Bij de besluitvorming wordt de eigenheid van iedere school nadrukkelijk in het vizier gehouden: autonomie waar het kan en afstemming en uniformiteit waar het moet.

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. School overstijgend beleid wordt mede door de GMR besproken en vastgesteld. Regelmatig maakt de GMR gebruik van haar adviesrecht of wordt door het CvB aan de GMR gevraagd een bijdrage te leveren bij het tot stand komen van beleid om zodoende een breed draagvlak te creëren.

De directeuren voeren het vastgestelde beleid uit en vertalen dit naar de school specifieke situatie. De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor het gevoerde beleid op school en zijn eerste aanspreekpunt hiervoor. Zij kunnen samen met de teamleden en in overleg met de medezeggenschapsraad en na goedkeuring door het CvB eigen schoolbeleid ontwikkelen en uitvoeren. De directeuren zijn verantwoordelijk voor een zodanige inrichting en bedrijfsvoering van hun organisatie dat de gestelde doelen en resultaten zichtbaar en meetbaar vertaald kunnen worden naar de dagelijkse schoolpraktijk.

Natuurlijk kan het voorkomen dat u vragen heeft over onze organisatie. Blijft u hier dan niet mee rondlopen. Stel uw vragen aan de directeur, deze is het eerste aanspreekpunt. Blijft u vervolgens met vragen rondlopen of blijven er vragen onbeantwoord, dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuurskantoor:

Jan-Hein van Bladel en Miranda Nagtzaam, College van Bestuur.

Telefoon: 076- 599 1312

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Basisschool Zonnebloem Zundert | Burg. Manderslaan 45 | 4881 EH ZUNDERT | Tel. 076-5972501 | Email: zonnebloem@spoz.nl