Kennismaking met Basisschool Zonnebloem Zundert

 

Basisschool Zonnebloem Zundert is per 1 augustus 2011 ontstaan uit een fusie van de oecumenische Van de Wall basisschool en de katholieke basisschool St. Aloysius.

De school is gelegen aan de Burgemeester Manderslaan en is gebouwd in de vijftiger jaren. Het gebouw heeft een groot schoolplein en een stuk bos waar de kinderen in de pauzes naar harte lust kunnen spelen.

De school valt, net als de andere scholen in Zundert en haar kerkdorpen, onder de SPOZ: Stichting Primair Onderwijs Zundert.

De levensbeschouwing van de nieuwe school is interconfessioneel. Dit houdt in dat kinderen kennis maken met de wereldgodsdiensten en kennis nemen van de jaarlijkse Bijbelse feesten. Door het jaar heen nemen kinderen kennis van belangrijke Bijbelse verhalen. Deze verhalen worden gekoppeld aan ervaringen uit het dagelijks leven.

Op dit moment telt onze school 199 leerlingen verdeeld over 8 groepen. Het aantal groepen dat wij kunnen formeren hangt af van het geld dat wij van overheidswege krijgen en natuurlijk van het aantal leerlingen dat op onze school wordt /is ingeschreven. In ieder geval streven wij naar kleine groepen in de onderbouw en naar enkelvoudige groepen vanaf groep 3. In de kleutergroepen zitten de jongste en de oudste kleuters wel bij elkaar. Bij de kleuters is het sociale element erg belangrijk. Op dit moment hebben wij drie mannelijke leerkrachten en elf vrouwelijke leerkrachten. Een aantal leerkrachten werkt parttime, zodat er groepen zijn met twee leerkrachten. Bij afwezigheid van een leerkracht (ziekte, scholing e.d.) kunnen we gebruik maken van een invallerspool. De voortgang van het onderwijsproces wordt hierdoor bewaakt.

De directeur heeft de algehele leiding. Naast de directeur zijn er twee coördinatoren. Eén voor groep 1 t/m 4, de onderbouw en één voor groep 5 t/m 8, de bovenbouw.

In onze onderwijsvisie staan de volgende termen centraal: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking. Basisschool Zonnebloem gaat uit van het klassikale systeem. In beginsel wordt er klassikaal lesgegeven. Binnen dit klassikale systeem wordt er veelvuldig gedifferentieerd door bij bepaalde vakgebieden niveaugroepen te vormen.

Er zal veel gelegenheid zijn tot samenwerking en samenwerkend leren. Het samenwerkend leren zorgt ervoor dat ieder kind op zijn/haar niveau een volwaardige inbreng heeft.

Deze ervaring zal er toe leiden dat er sprake is van intrinsieke motivatie. Dat zal weer tot gevolg hebben dat de kinderen tot zo hoog mogelijke prestatie komen.

Samenwerking en samenwerkend leren eist van de leerlingen een zekere mate van zelfstandigheid. Tijdens samenwerkend leren wordt de zelfstandigheid bevorderd door de volgende componenten; leren luisteren, elkaar respecteren, onderhandelen, uitleggen, problemen oplossen, zelf keuzes maken en reflecteren. De leerlingen binnen onze school zullen een gevoel krijgen van vrijheid. Zij zullen tijdens het zelfstandig werken vrij zijn zelf te plannen wanneer bepaalde taken uitgevoerd moeten worden. Er is daarentegen ook sprake van gebondenheid. Bepaalde taken zullen afgemaakt moeten worden. De leerlingen zullen moeten laten zien welke werkzaamheden verricht zijn. De leerkracht behoudt binnen het klassikale systeem het overzicht en blijft de leerlingen stimuleren en motiveren.

De inspectie van het onderwijs ziet erop toe dat er op de basisscholen goed onderwijs wordt gegeven. Ook bij ons op school wordt er heel hard gewerkt om de kinderen zo goed mogelijk lezen, rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en wereldoriëntatie aan te leren. De inspectie kijkt jaarlijks of de resultaten voldoende zijn. Op onze school is een interne begeleider aanwezig die samen met de leerkrachten bekijkt of het onderwijs en de resultaten in orde zijn. Er is aandacht voor kinderen die speciale zorg nodig hebben.

Als er kinderen worden aangemeld met specifieke behoeften, dan kijken wij of wij het kind op onze school kunnen plaatsen. Alleen bij hoge uitzondering zal dit niet lukken.

Naast de vakken die hierboven genoemd zijn, proberen wij kinderen creativiteit mee te geven. Wekelijks wordt er geknutseld en getekend. Regelmatig wordt er aan toneel gedaan. Twee keer per jaar zijn er toneelvoorstellingen door de kinderen van alle groepen. In Zundert staat cultuur hoog in het vaandel. In navolging daarvan hebben wij op onze school een Culturele leerlijn opgesteld. Over een periode van twee jaar zijn er meerdere culturele activiteiten gepland.

Wij streven ernaar dat alle kinderen met plezier naar school gaan en zullen altijd alles in het werk stellen om met kinderen en ouders in harmonie te communiceren.

Basisschool Zonnebloem Zundert | Burg. Manderslaan 45 | 4881 EH ZUNDERT | Tel. 076-5972501 | Email: zonnebloem@spoz.nl